REGULAMIN
STRONY INTERNETOWEJ „DECCARES”

Słownik pojęć:

 • Administrator” – oznacza spółkę Deccares Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000835894, NIP: 5242899834, REGON: 385860537.
 • Użytkownik” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 • Strona”, „Strona internetowa”, „Witryna” – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.deccares.com.
 • §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej deccares.com (zwaną w dalszej części jako „Strona”, „Strona internetowa”, „Witryna”) czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora – spółkę Deccares Sp. z. o. o. (zwaną w dalszej części jako: „Deccares”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000835894, NIP: 5242899834, REGON: 385860537.
  2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Stronie internetowej, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

  §2
  KORZYSTANIE ZE STRONY

  1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na stronie deccares.pl jest bezpłatne.
  2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania ze Strony internetowej.
  3. Administrator nie ponosi kosztów związanych ze spełnieniem wymagań technicznych przez Użytkownika.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony internetowej oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

  §3
  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Dane i informacje zawarte na Stronie deccares.com są publikowane wyłącznie do celów informacyjno – reklamowych.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie internetowej przez jej użytkowników.
  3. Administrator nieustannie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania witryny, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jej wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
  4. Administrator zastrzega, że w przypadku Strony dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
  5. Strona zawiera odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych a w szczególności do sklepu internetowego: naturabazar.pl, na której sprzedawane są produkty marki Deccares – producenta produktów.
  6. Produkty marki Deccares tworzone są z naturalnych surowców. Producent w specyfikacji poszczególnych produktów marki Deccares informuje o składzie danego produktu, sposobie jego użytkowania oraz ewentualnych działaniach niepożądanych mogących wystąpić z uwagi na naturalny skład produktu.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie, regulamin, a także politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych, wobec czego prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

  §4
  OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

  1. Informacje na temat ochrony prywatności i danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

  §5
  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Strony internetowej posiada Administrator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na Stronie.
  2. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Stronie stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
  3. Prawem autorskim chronione są również teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Stronie, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.

  §6
  REKLAMACJE

  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony internetowej bądź świadczeniem usług należy zgłaszać mailowo na adres: info@deccares.com, bądź pisemnie na adres Administratora.
  2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko bądź nazwę firmy; adres korespondencyjny; datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony internetowej; adres mailowy do korespondencji.
  3. Administrator rozpatrzy reklamację i poinformuje o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od momentu jej wpływu.

  §7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od 13.09.2020 r.
  2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Strony, należy przesyłać na adres e-mail: info@deccares.com
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie.
  4. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego dochodzenia roszczeń m.in. poprzez zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do których należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Użytkownik znajdzie na stronie internetowej uokik.gov.pl.